www.obeclucka.sk     www.obeclucka.sk
www.obeclucka.sk   
Kalendár
Dnes je: Sobota
18. august. 2018

Sviatok má:
dnes: Elena, Helena
zajtra: Lýdia
pozajtra: Anabela
včera: Milica

IP:54.225.57.230.
ec2-54-225-57-230.compute-1.amazonaws.com

Hlavné menu

Gajdica 2013
FOTOGALÉRIA
KLIK - foto galéria

Úradná tabuľa
Informačná tabuľa

Mapa obce
Mapa obce Lúčka

Projekt spolufinan. EU

Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne

TV vysielania

Inzeráty
Nenašiel sa inzerát

KALKULAČKA
Kalkulačka
 

Vitajte na stránke
obce LúčkaOZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
Oznamy
 

Obec - mesto - mestská časť1)

L ú č k a

                                               OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné - Mestské - Miestne zastupiteľstvo1) v

   L ú č k e

podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

uznesením č.

46/2018

 zo dňa

26.7.2018

určilo, že Obecné - Mestské - Miestne1)

zastupiteľstvo v

Lúčke

bude mať celkom

     7

 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode

utvorenom pre celú obec - mesto - mestskú časť.1)

 

V

Lúčke

dňa

26.7.2018

 

 

podpis

odtlačok pečiatky obce1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).Autor: Sabatula - Utorok, 14.08. 2018 - 13:48:12 (7 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 13093 bajtov | Hodnotenie: 0)

Voľby do organov samosprávy obci
Oznamy

Voľby
do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 

 

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.Autor: Sabatula - Utorok, 14.08. 2018 - 06:39:38 (6 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 13897 bajtov | Hodnotenie: 0)

Oznam o počte obyvateľov
Oznamy

OBEC   LÚČKA

 

OZNÁMENIE

o počte obyvateľov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10.novembra 2018

 

 

Obec  Lúčka podľa § 171 ods.9 a § 176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z.z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších  predpisov oznamuje zverejnením, že ku dňu

vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí bolo v obci Lúčka evidovaných

679 obyvateľov.

 

 

V Lúčke 26.7.2018

 

 

                                                                                          Emil  SABATULA

                                                                                            starosta obceAutor: sabatula - Štvrtok, 26.07. 2018 - 14:35:50 (22 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 22227 bajtov | Hodnotenie: 0)

Gajdica 2018
Kultúra


Autor: Krehlik - Pondelok, 23.07. 2018 - 14:27:47 (64 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 216 bajtov | Hodnotenie: 0)

Pozvánka
Oznamy

          P O Z V Á N K A

 

 

 

Zvolávam tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lúčke dňa

 

26.07. 2018 o 18.00 hod. v budove OcÚ.

 

 

1.      Otvorenie zasadnutia,

2.      Predloženie a schválenie programu rokovania OZ Lúčka

3.      Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 3. zasadnutia OZ

4.      Kontrola plnenia uznesení OZ z posledného OZ

5.    Dotazy od občanov: 

6.   Rôzne /informovanie starostom

7.   Festival o Gajdicu Andreja Mizeráka

8.   Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lúčka na II. polrok 2018

9.  Návrh počtu poslancov na volebné obdobie 2018 - 2022

10.  Návrh na určenie rozsahu výkonu starostu na nove volebné obdobie r. 2018 - 2022

11.  Rozpočtové opatrenie - plnenie rozpočtu rok 2018

12.  Diskusia

13.  Návrh uznesenia

14.  Záver

                                                                                            Emil Sabatula

                                                                                             Starosta obceAutor: sabatula - Pondelok, 23.07. 2018 - 10:32:41 (22 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 4547 bajtov | Hodnotenie: 0)

51 článkov (11 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 01.03.2011

[ Viac ]

Prihláste sa
Vítajte, ste prihlásený ako Anonym
Užívateľské meno
Heslo
Bezpečnostný kód: Bezpečnostný kód
Napíšte bezpečnostný kód

(Registrovať)
Členstvo:
Najnovšie: maria62
Nových dnes: 0
Nových včera: 0
Celkom zaregistr.: 14

Online:
Návštevníkov: 30
Užívateľov: 0
Spolu: 30

Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie

Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 369

Počasie
Predpoveď počasia : www.meteo.sk
Fáza mesiaca


SATELITY
   SHMÚ       EUMETSAT
   

Okazy na WEB stránky

Obec Milpoš
Oficiálna stránka obce Milpoš

MOSRZ Sabinov
MOSRZ Sabinov

Mesto Sabinov
Mesto Sabinov kde sa dobre žije

Klub Nemecký obrovitý strakáč a Český strakáč
Klub chovateľov Nemecký obrovitý strakáč a Český strakáč

Gréckokat. cirkev Sabinov
Gréckokatolícka cirkev - farnosť Sabinov

[ Pozri ZOZNAM ]

Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
17.08.2018
VlajkaUSD1.1391
VlajkaJPY125.75
VlajkaCZK25.729
VlajkaGBP0.89575
VlajkaHUF323.88
VlajkaPLN4.3115
VlajkaCHF1.1338
VlajkaRUB76.8166
VlajkaAUD1.5670
VlajkaCAD1.4976
Viac na webe NBS...


Správca stránok: Emil Sabatula

©2011
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.49 sekúnd

Infor. o registracii domeny

Admin