www.obeclucka.sk     www.obeclucka.sk
www.obeclucka.sk   
Hlavné menu

Gajdica 2013
FOTOGALÉRIA
KLIK - foto galéria

Úradná tabuľa
Informačná tabuľa

Mapa obce
Mapa obce Lúčka

Projekt spolufinan. EU

: Folklórny festival o
Kultúra
Gajdica 2016


Autor: Krehlik - Sobota, 08.07. 2017 - 12:01:34 (1185 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 241 bajtov | Hodnotenie: 0)

: Pozvánka
Informácie

                                                     P O Z V Á N K A

 Zvolávam druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lúčke dňa

          04.05. 2017 o 18.00 hod. v budove OcÚ.

 1. Otvorenie zasadnutia,

 2. Predloženie a schválenie programu rokovania OZ Lúčka

 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 2. zasadnutia OZ

 4. Kontrola plnenia uznesení OZ z posledného OZ

 5. Dotazy od občanov:

 6. Žiadosť o opätovné prehodnotenie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku

 7. Rôzne /informovanie starostom/

 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016,

 9. Správa nezávislého audítora

 10. Záverečný účet obce za rok 2016

 11. Rozpočtové opatrenie - plnenie rozpočtu rok 2017

 12. Diskusia

 13. Návrh uznesenia

 14. Záver

                                                                                                                   Emil Sabatula

                                                                                                                    starosta obceAutor: Sabatula - Utorok, 02.05. 2017 - 09:14:46 (710 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 3789 bajtov | Hodnotenie: 0)

: Pozvánka
Aktuality

O B E C N Ý Ú R A D L Ú Č K A, 0 8 2 7 1, o k r e s S A B I N O V

                                                             V Lúčke 20.02.2017

P O Z V Á N K A

Zvolávam prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lúčke dňa

23.02. 2017 o 18.00 hod. v budove OcÚ.

1. Otvorenie zasadnutia,

2. Predloženie a schválenie programu rokovania OZ Lúčka

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 1. zasadnutia OZ

4. Kontrola plnenia uznesení OZ z posledného OZ

5. Dotazy od občanov:

6. Rôzne /informovanie starostom/

7. Žiadosti o odkúpenie obecného pozemku

8. Projekty na výstavbu telocvične a obecnej budovy

9. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lúčka za rok 2016

10. Rozpočtové opatrenie - plnenie rozpočtu rok 2017

11. Diskusia

12. Návrh uznesenia

12. Záver

                                                         Emil Sabatula

                                                          starosta obceAutor: Sabatula - Pondelok, 20.02. 2017 - 09:05:05 (747 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 1523 bajtov | Hodnotenie: 0)

: Pozvánka
Informácie

O B E C N Ý  Ú R A D  L Ú Č K A, 0 8 2  7 1, okr. SABINOV

 V Lúčke 05.12.2016   

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

Zvolávam ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lúčke dňa 

08.12. 2016 o 19.00 hod. v budove OcÚ. 

 

 1. Otvorenie zasadnutia,

 2. Predloženie a schválenie programu rokovania OZ Lúčka

 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 8. zasadnutia OZ

 4. Kontrola plnenia uznesení OZ z posledného OZ,

 5. Dotazy od občanov:

 6. Rôzne /informovanie starostom/,

 7. Odpis dlhodobých  pohľadávok,

 8. Návrh VZN č. 3/2016 o miesených daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017, Návrh VZN č. 4/2016  o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, Návrh VZN č. 5/2016 o určení výšky finančných  prostriedkov  na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva,

 9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2015/2016

 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lúčka na I. polrok 2017

 11. Rozpočtové opatrenie - plnenie rozpočtu rok 2016

 12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

 13. Rozpočet na rok 2017 a ďalšie dva roky     

 14. Diskusia

 15. Návrh uznesenia

  Záver

                                           starosta obce

                                                        Autor: Sabatula - Pondelok, 05.12. 2016 - 15:09:58 (821 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 5818 bajtov | Hodnotenie: 0)

:
Oznamy

O B E C N Ý   Ú R A D   L Ú Č K A,  0 8 2  7 1,   o k r e s  S A B I N O V

                                                                                                           V Lúčke 22.08.2016   

 

 

                     P O Z V Á N K A

 

 

 

Zvolávam piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lúčke dňa

 

25.08. 2016 o 18.00 hod. v budove OcÚ.

 

 

 1. Otvorenie zasadnutia,

 2. Predloženie a schválenie programu rokovania OZ Lúčka

 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 5. zasadnutia OZ

 4. Kontrola plnenia uznesení OZ z posledného OZ,

 5. Dotazy od občanov:

 6. Rôzne /informovanie starostom/

 7. Vyhodnotenie Festivalu o gajdicu Andreja Mizeráka 33. ročník

 8. Rozpočtové opatrenie –úprava bežného, kapitálového a plnenie rozpočtu rok 2016

 9. Diskusia            

 10. Návrh uznesenia

 11. Záver                                                              

                   

                                                                                                            starosta obce

                                                                                                            Emil Sabatula

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Autor: Sabatula - Streda, 24.08. 2016 - 09:36:32 (740 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 6080 bajtov | Hodnotenie: 0)

24 článkov (5 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Murcko

©2011
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.05 sekúnd

Infor. o registracii domeny

Admin