Oficiálne stránky obce Lúčka

Pozvánka
Publikované: Streda, 05.12. 2018 - 11:56:45
Vec: Oznamy


O B E C N Ý   Ú R A D    L Ú Č K A,  082 71,   o k r e s   S A B I N O V

 

                                                                                                                V Lúčke 5.12.2018

 

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam ustanovujúce  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lúčke dňa

10. 12. 2018 o 18.00. hod. v budove OcÚ.

 

 1. Štátna hymna.

 2. Otvorenie zasadnutia.

 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 4. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia  o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 5. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvoleným starostom.

 6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 7. Vystúpenie novozvoleného starostu obce.

 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 10. Voľba návrhovej komisie.

 11. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.

 12. Zradenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.

 13. Určenie platu starostu obce.

 14. Diskusia a rôzne.

 15. Záver.

 

 

                                                                                                  Emil Sabatula

                                                                                                  starosta obce      

Tento článok si môžete prečítať na webe Oficiálne stránky obce Lúčka
http://www.obeclucka.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.obeclucka.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=221