www.obeclucka.sk     www.obeclucka.sk
www.obeclucka.sk   
Hlavné menu

Gajdica 2013
FOTOGALÉRIA
KLIK - foto galéria

Úradná tabuľa
Informačná tabuľa

Mapa obce
Mapa obce Lúčka

Projekt spolufinan. EU

Oficiálne stránky obce Lúčka: Oznamy

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

ZVEREJNENIE E-MAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE OZNÁMENIA
Oznamy

ZVEREJNENIE  E-MAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE OZNÁMENIA

O DELEGOVANÍ  ČLENA  A NÁHRADNÍKA DO  MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE  V OBCI LÚČKA

 

 

Obec  Lúčka

zverejňuje  e-mailovú adresu na doručenie oznámenia

o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávy obce Lúčka, ktoré sa budú konať 10.novembra 2018:

 

obec@obeclucka .skAutor: Sabatula - Štvrtok, 06.09. 2018 - 16:39:49 (577 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 2112 bajtov | Hodnotenie: 0)

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie
Oznamy

OBEC  LÚČKA, Obecný úrad Lúčka s.č.77

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVI OBCÍ  2018

 

ZAPISOVATEĽ MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 

Obec  Lúčka v súlade s ustanoveniami § 169 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje meno, priezvisko, sídlo, telefónne číslo a emailovú adresu zapisovateľa Miestnej volebnej komisie v Lúčke.

 

Kontaktné údaje:

Mária Kravcová

sídlo: Obecný úrad , Lúčka s.č.77

tel.: 051/4 572 234

mobil: 0915 506 420

email: obec@obeclucka.skAutor: Sabatula - Štvrtok, 06.09. 2018 - 16:38:24 (484 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 2779 bajtov | Hodnotenie: 0)

Otvorenie školského roka 2018/2019
Oznamy

Slávnostné otvorenie

 

školského roka 2018/2019

bude v pondelok 3. septembra o  9. 00 hod.

v Základnej  škole Lúčka.Autor: Sabatula - Štvrtok, 30.08. 2018 - 08:26:45 (800 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 2757 bajtov | Hodnotenie: 0)

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
Oznamy
 

Obec - mesto - mestská časť1)

L ú č k a

                                               OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné - Mestské - Miestne zastupiteľstvo1) v

   L ú č k e

podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

uznesením č.

46/2018

 zo dňa

26.7.2018

určilo, že Obecné - Mestské - Miestne1)

zastupiteľstvo v

Lúčke

bude mať celkom

     7

 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode

utvorenom pre celú obec - mesto - mestskú časť.1)

 

V

Lúčke

dňa

26.7.2018

 

 

podpis

odtlačok pečiatky obce1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).Autor: Sabatula - Utorok, 14.08. 2018 - 13:48:12 (535 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 13093 bajtov | Hodnotenie: 0)

Voľby do organov samosprávy obci
Oznamy

Voľby
do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 

 

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.Autor: Sabatula - Utorok, 14.08. 2018 - 06:39:38 (561 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 13897 bajtov | Hodnotenie: 0)

27 článkov (6 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Murcko

©2011
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.03 sekúnd

Infor. o registracii domeny

Admin